ภาระงาน

1. หน่วยงานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่
1. งานสารบรรณ
2. งานประสานงาน
3. ดูแลและติดตามการเสนอเอกสารเพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร
4. ออกหนังสือราชการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
5. จัดทำคำสั่งประกาศต่าง ๆ
6. งานประชุมพิธีการ
7. งานวิจัยสถาบัน

2. หน่วยงานแผนงาน

มีหน้าที่
1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกองนโยบายตามรอบปีงบประมาณ
2. จัดทำแผนงานต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวชี้วัดของ กพร./สกอ./ประกันคุณภาพ
3. จัดทำเอกสาร รายงานและเผยแพร่แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนงบประมาณ แผนงาน และโครงการประจำปี
4. จัดทำโครงการจัดการองค์ความรู้ อบรม สัมมนาให้กับหน่วยงานในการจัดทำแผนงานต่าง ๆ
5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน
6. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน โครงการต่าง ๆ
7. งานวิจัยสถาบัน

3. หน่วยงานงบประมาณ

มีหน้าที่
1. ทบทวนและจัดทำแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ
3. จัดทำฐานข้อมูลระบบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง
4. จัดทำแนวทางการจัดสรรงบประมาณและจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
5. ดำเนินการออกรหัสงบประมาณ
6. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ
7. วิเคราะห์งบประมาณ
8. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9. งานวิจัยสถาบัน

4. หน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ

มีหน้าที่
1. จัดทำฐานข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อการบริหารจัดการ
2. จัดทำต้นทุนผลผลิต (Unit Cost) และข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES: Full time Eqvalance Student)
3. จัดทำรายงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและของกองนโยบายและแผน
4. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย
5. จัดทำข้อมูลประกอบการเจรจาตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
7. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
8. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของกองนโยบายและแผน (SAR)
9. งานวิจัยสถาบัน

5. หน่วยงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

มีหน้าที่
1. .ประสานงานอาสาสมัครชาวต่างประเทศ
2. ประสานบุคลากรและองค์กรต่างประเทศ
3. ประสานโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่สากล
4. ประสานโครงการ กิจกรรม ความร่วมมือกับต่างประเทศ
5. จัดหาทุนพัฒนางานยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
6. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
7. งานวิจัยสถาบัน

6. หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

มีหน้าที่
1. ประสานงานกับคณะ/สำนักและหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามผลดำเนินงานและรายงานผลดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
4. รวบรวมข้อมูล ตลอดจนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย