บุคลากร

รูป/E-mail ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา

wayakornu@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์)(พนักงานมหาวิทยาลัย)(งบแผ่นดิน) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ประกาศนียบัตรบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการและประเมินโครงการ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี


ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ปริญญาเอก : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี


natt_bs@hotmail.com
นายณัฐ ทานตวณิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒน บางแสน


ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


buddy_aae@hotmail.com
นางสาวอรัญญา ประสพสิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

taz_4797@hotmail.com
นางสาวจันทร์เพ็ญ
ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจการบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


cc.sasina0411@gmail.com
นางสาวรชพรพรรณ จีรังกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
ประจำกลุ่มงานแผนงาน

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


supass.jan@gmail.com
นางสาวสุภัสสร รุ่งเรืองผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยบูรพา


nithinan.n@rbru.ac.th
นางนิธินันท์ นพฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
ประจำกลุ่มงานงบประมาณ ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

indry_2528@hotmail.com
นางสาวนิตยา คณะดี บุคลากร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบรายได้)
ประจำกลุ่มงานงบประมาณ ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ratchanee.a@rbru.ac.th
นางสาวรัชนี อธิบาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
ประจำกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

yotin_c@hotmail.com
นายโยธิน ทรัพย์เจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(งบแผ่นดิน)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


orapin.123@hotmail.com
นางสาวอรพิน พิมพ์ดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
ประจำกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต(เอกการจัดการทั่วไป
การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาการจัดการคุณภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

witawas.w@rbru.ac.th นายวิทวัส วรรณประภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
ประจำกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา